FÖRENING FÖR ATT RÄDDA TISNARENS VATTEN OCH MILJÖ

FÖRENINGEN FÖR ATT RÄDDA TISNARENS VATTEN OCH MILJÖ - www.raddatisnaren.se

 

              

                   God Jul och Gott Nytt År.

 

Årsmötet som annars skulle hållits i maj beslöt vi att skjuta upp. Hösten kom och tillfällen försvann för att ha öppna sammankomster.
Det har varit ett annorlunda år med Covid-19.
Vi hoppas att ni alla har haft det bra trots detta.

Vi förblir samma styrelse fram till nästa faktiska årsmöte och årsavgiften är den samma som meddelats, 100 kr per hushåll och 200 kr för föreningar.
Plusgirokonto 477646-4  Bankgiro 311-1275

 

Årsmötet i maj 2020 är framflyttat på grund av Coronaviruset!

Årsmötet utlyses senare i sommar och siktar på mitten/slutet av september.

Tills dess och ett formellt beslut om medlemsavgifter får du gärna bidra med ditt årliga stöd som är ditt kvitto på medlemsskap. 100 kr per hushåll eller 200 kr för förening.

Plusgiro 47 76 46 - 4 eller bankgiro 311-1275. Tack på förhand!

Kontakt för frågor och förslag, skriv till raddatisnaren@ymail.com

Här följer en kort sammanfattning av årets styrelsearbete:

Styrelsen har under verksamhetsåret 2019/20:
 • Haft ett möte i januari 2020 med Länsstyrelsen Södermanland i Nyköping . Då diskuterades bl a regional vattenförsörjningsplan, samarbete mellan FRT och LST, Tisnaren som vattentäkt, analyser och provtagning i Tisnaren.
 • Försökt få till ett liknande möte om samma frågor med Länsstyrelsen Östergötland, men p g a coronaviruskrisen kunde detta inte bli av som planerat under våren 2020. 
 • Gjort ett studiebesök hos Hävla Bruk i februari för att följa upp hanteringen av zinkläckage. 
 • Tagit fortlöpande mejlkontakt med Länsstyrelsen Östergötland betr zinkläckaget vid Hävla Bruk.
 • Undersökt tidigare påbörjad mellankommunal samverkan mellan de tre kommunerna runt sjön. 
 • Bevakat vatten- och avloppsframdragning i Lyttersta.
 • Bevakat undersökningstillstånd för gruvdrift inom området Ruda nr 3. 
 • Följt vattenskotertrafiken i sjön och bevakar Länsstyrelsens och Naturvårdsverkets förbud mot framförande utanför farleder på Österjökusten och Mälaren. 
 • Tagit kontakt med de två fiskevårdsområdesföreningarna runt Tisnaren samt Tisnarens Sportfiskeklubb och inbjudit dessa till diskussion och ev samarbete.
 • Genom medlemskap och stöd till Nyköpingsåarnas Vattenvårdsförbund och till Aktionsgruppen Rädda Vättern hållit oss informerade om miljöarbetet som pågår i vår del av landet.
 • Deltagit i digitala möten, som en kurs, med andra lokala vattengrupper om samråd hur sjöar, vattendrag, grundvatten och kustnära vatten ska förvaltas de kommande åren. Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vattendistrikt.

Stöd vår miljöbevakning för bygden runt sjön - bli medlem i RÄDDA TISNAREN!Årsmedlemskap i föreningen kostar bara 20 kronor per medlem eller hushåll (valfritt) efter beslut på årsmötet 1 maj 2018. Vill du vara stödmedlem får du gärna bidra med 100kr!
Om föreningens löpande kostnader ökar, kan medlemsavgiften komma att höjas efter ett nytt årsmötesbeslut.

Bankgiro: 311-1275
Plusgiro: 477646-4

Årsmedlemskap för ideell förening, exempelvis Vägsamhällighetsförening, är fortsatt 200 kr.

Årsmedlemsskap för Aktiebolag och Ekonomisk förening är 300 kr.

Det är viktigt att du anger namn och adress, samt hushållets antal personer.
Skriv din mejladress för att få information och årsmötesinbjudan!
raddatisnaren@ymail.com

Får inte allt plats på avin? Maila gärna samma uppgifter till kassören i föreningen, Per Wikström.

Välkommen som medlem!

Årsmöte 2018. Värna vår vattenmiljö!


Välkommen till årsmöte! Brenäs skolas matsal tisdagen 1 maj kl 11.


Vi informerar och diskuterar dessa aktuella frågor som rör Tisnarbygden:

* Åtgärdsprogram för vattenförbättrande åtgärder för Tisnaren

* FRT:s deltagande i referensgrupp för regional vattenförsörjningsplan

* Undersökningstillstånd för mineralförekomster inför eventuell gruvdrift vid Ruda

* Zinkläckage och tidigare miljöfarlig verksamhet vid Häfla Bruks AB

* Utvidgad sandtäkt vid Weber Saint-Gobain    

* Utvecklingsdialog om långsiktig mark- och vattenanvändning i Finspångs kommun

* Uppföljning av ett beslut från 2014 om kommunsamverkan runt Tisnaren

Ordinarie föreningsfrågor på dagordningen, i urval:

Styrelsens verksamhetsberättelse.
Resultat- och balansräkning för 2017/18.
Fastställande av medlemsavgift för 2018/19. Kassörens förslag 20 kr/medlem.
Val av föreningens styrelse.
Stadgeändringar. Några förslag tas upp för att kunna beslutas vid nästa årsmöte.
Nya dataskyddslagen. Hur påverkar den oss?
FRT:s framtida roll. Hur ska vi arbeta i framtiden.


Vi bjuder på te och kaffe.Vattenskoter eller Jet-ski. Helst inte, tack...


 Den som kör vattenskoter har lika stort ansvar som övriga sjötrafikanter att följa de regler som finns och att känna till vilka regler som gäller där man kör. Som vattenskoterförare måste man därför känna till sjövägsreglerna och i övrigt använda gott omdöme i förhållandet till annan sjötrafik.
Reglerna om att köra vattenskoter finns i förordning (1993:1053) om användning av vattenskoter. I förordningen anges att vattenskoterkörning endast är tillåtet i allmänna farleder och i områden där Länsstyrelsen beslutat om undantag från det generella förbudet. http://www.sjofartsverket.se/sv/Batliv/Vattenskoter/


Årsmöte 2017. Fokus på enskilda avlopp.Välkommen på årsmöte! Skedevi Församlingshus söndagen 7 maj kl 11.

I år har vi fokus på vatten- och avlopp för enskilda fastigheter framför allt.
Finspångs Kommun har en ny VA-plan under bearbetning. Många enskilda hushåll är berörda.
Även i kommunerna Vingåker och Katrineholm är många helårsboende och fritidsfastigheter
berörda som ligger inom området ”Tisnarbygden”.

Christoffer Sernert, miljöinspektör på Vingåkers Kommun 
kommer på årsmötet och informerar samt svarar på frågor i ämnet.     

http://finspang.se/Boende-och-miljo/Vatten-och-avlopp/Enskilt-avlopp/Här är en nyttig s. k. portal; ”Avloppsguiden” :    http://husagare.avloppsguiden.se

Medlemsbidraget för enskild eller hushåll är fortfarande samma som tidigare och betalas
på plusgiro nr 47 76 46 - 4.    100 kr/hushåll 200 kr förening och 300 kr företag.

Meddela gärna ändrad eller ny e-mail eller adress! Brevutskick kostar porto och tid.


Kaffe/te och kaka.

PFAS-skandalen. Ett PM från Aktion Rädda Vättern.


Pressmeddelande från Aktion Rädda Vättern 24 april 2017:

Uttalande från ARV:

Regeringen måste stoppa giftspridningen!

Aktion Rädda Vättern (ARV) är djupt bekymrad över den nationella PFAS-skandal som nu rullas upp i offentligheten. Detta har kallats den största miljöskandalen på många år. Tiotusentals människor har fått i sig det cancerframkallande ämnet. Även Vättern är utsatt för PFAS-läckage från Karlsborgs militära flygplats. Regeringen agerar inte tillräckligt snabbt utan accepterar att försvaret fortsätter att använda den giftiga kemikalien på sina brandövningsplatser. Det minsta medborgarna kan kräva av sin regering är att det högfluorerade brandsläckskummet inte får användas på brandövningsplatser i direkt anslutning till dricksvattentäkter, varken av försvaret eller räddningstjänsten! ARV kräver nu ett omedelbart stopp! 

http://www.aktionraddavattern.se/pfas-skandalen-pm-fran-arv/

Medborgarförslag om vattenåtgärder för Tisnaren

Vid senaste kommunfullmäktigesammanträdet i Vingåker fick ledamöterna en dragning av Roland Klint angående hans medborgarförslag om åtgärder för sjön Tisnarens och Nyköpingsåarnas vattensystem.

Klint föreslår att Vingåkers kommun gör gemensam sak med Finspångs kommun och de två länsstyrelserna.

Ett bra förslag tycker Föreningen Rädda Tisnaren.

Läs mera här:

http://kkuriren.se/nyheter/vingaker/1.4369007-medborgarforslag-om-vattenatgarder

Vattendragsvandring i Hävla- och Forsaåarna


Vattendragsvandringen var en av aktiviteterna under Vattenveckan i Sörmland som Katrineholms och Vingåkers kommuner arrangerade i början på juni.


Och det har runnit mycket vatten under broarna i dessa åar sedan dess, men här kommer äntligen, efter problem med bildimporter, en redigerad rapport.

Bilderna är från Hävlaån.
                                                                                                               

                                                        Ca 30 personer, varav många medlemmar i FRT, deltog i Vattendragsvandringen den 4 juni. Stefan Lundberg, biologkonsult och verksam inom Vattenakademien ledde hela den fantastiska vandringen längs Hävla- och Forsa-åarna med vattenkikare och vadarstövlar. Den inleddes vid Hävla Kvarn där mjölnare Lars Ericsson visade sin välskötta kvarn från 1898, som drivs med enbart vattenkraft. Vingåkers och Katrineholms kommun bjöd på fika och sedan startade undersökningarna av Livet under vattenytan.Stefan har sedan länge följt livet under
vattenytan vid Tisnaren och dess tillflöden.

 


                                                                                               
Här är det undersökning på djupet i Hävlaån.
Ett praktiskt tips är att använda en vattenkikare för att
lättare kunna upptäcka musslor och andra djur på åns botten.


Tjockskalig målarmussla. Här får vi veta hur man artbestämmer den
och hur gammal den kan vara.
En målarmussla kan nå en ålder av ca 90 år,
alltså likvärdigt med en mansålder!
Karaktäristiskt är att denna mussla, som andra arter av målarmusslor,
har kraftiga låständer i skalpuckeln.

På bilden några av de musslor vi hittade i Hävlaån,
t.ex. spetsig målarmussla och allmän dammussla.
Musslor har en betydande roll som vattenrenare och brukar även kallas för ”ekosystemingenjörer” 
eftersom de bidrar till många ekologiska "gratistjänster” i de vatten där de har en riklig förekomst.  Det är därför viktigt med kunskap och fortlöpande forskning om musslorna och deras biologi. Även EU satsar pengar på att förbättra kunskap om och livsbetingelserna för musslor, se t.ex. det EU-finansierade naturvårdsprojektet, ”Målarmusslans återkomst” www.uc4life.se 

I Hävlaån har tidigare den äkta målarmusslan påträffats, en rödlistad och sällsynt art i svenska vattendrag. Vid vår undersökning av djurlivet i ån påträffade vi de mer vanligt förekommande spetsig målarmussla och allmän dammussla, samt dessutom en trolig äkta målarmussla. De foton som togs av denna mussla, innan den sedan återutsattes i ån, får utvisa om artbestämningen var riktig.

I Forsaån hittade vi den i Sverige och övriga Europa mycket sällsynta och starkt hotade tjockskaliga målarmusslan, tillsammans med ett exemplar av flat dammussla, också denna rödlistad i Europa. Dessutom förekommer rikligt med allmän dammussla i ån. 

Förutom dessa stora sötvattensmusslor såg vi olika småkryp, t.ex. larver av olika nattsländor, s.k. "husmaskar", trollsländelarver, snäckor och iglar. Vid åstranden flög också den vackra blå jungfrusländan. 


Totalt för de två åarna påträffade vi hela fem av de totalt sju stora musselarter som finns i Sverige, ett mycket lyckat resultat som också ger en indikation på de höga naturvärden och den stora artrikedom som både Hävlaån och Forsaån hyser.

Stefan svarar gärna på frågor om musslor och smådjur i svenska sjöar och vattendrag. Mejla dina frågor till honom på stefan.lundberg@vattenakademien.org


Vattendragsvandring vid Tisnaren

Vattenveckan

http://www.vingaker.se/Startsida/Nyheter/Vattendragsvandring-vid-Tisnaren/

Vingåkers och Katrineholms kommuner bjuder in.

Välkommen på vattendragsvandring i samband med Vattenveckan

Livet under vattenytan 

Lördagen den 4 juni bjuder Vingåkers kommun i samarbete med Katrineholms kommun in till en vattendragsvandring vid Tisnaren samt en guidad tur av Hävla kvarn! 

Stefan Lundberg, biologkonsult och verksam inom Vattenakademien, kommer att guida oss i en vandring vid Hävlaån, med möjlighet till fortsättning vid Forsaån. 

Lars Ericsson, mjölnare vid Hävla kvarn, guidar oss runt i kvarnen som varit i bruk sedan 1898! 

Vattenveckan är en gemensam aktivitet som anordnas på olika platser i hela Södermanlands län- för att vatten är mer än vatten

Tid: lördagen den 4 juni kl. 10:00 
Plats: samling vid Hävla kvarn 

Program för dagen: 

10:00 Samling vid Hävla kvarn för en guidad rundtur  

11:00 Vi bjuder på fika (möjlighet att köpa mjöl från kvarnen) 

11:30 Guidad vattendragsvandring längs Hävlaån  (vi tittar på småkryp och musslor med vattenkikare)

Valfri fortsättning: 

13:00 Samåkning för de som vill fortsätta vattendragsvandringen vid Forsaån (ca 2 mil)  

Årsmöte i Brenäs Skola 1 maj 2016

Blå: hög ekologisk status  Grön: god dito  Gul: måttlig dito. Se nedan:

Du inbjuds härmed till ett spännande årsmöte i Föreningen Rädda Tisnaren!
Söndagen den 1 maj 2016   kl. 13:00 i Brenäs Skola  matsalen

Medverkande i en debatt är Irene Karlsson Elfgren som är samordnare av Vattenförvaltning på Natur- och miljöenheten, Länsstyrelsen i  Södermanlands län, 
samt inbjudna representanter från miljöförvaltningarna på de tre till Tisnaren angränsande kommunerna, Finspång, Vingåker samt Katrineholm.

Samtalet kommer att handla om hur problembilden ser ut när det gäller  orsaker, åtgärder och planer, nu när sjön Tisnarens ekologiska status sänks  från GOD till MÅTTLIG.

Vad kan vi i FRT, som förening och du som medlem bidra med?

Uppmärksamhet ges också till Vattenveckan i Sörmland som äger rum i slutet av maj 2016.

Därefter håller vi årsmöte. Verksamheten diskuteras. Ny styrelse väljes.

Fundera på om du vill vara med i styrelsen och dra ditt strå till stacken.
Anmäl dig i så fall till Valberedningen genom Tommy Lennberg tomtrot@finspong.com 

Det kommer att finnas kaffe/te med bröd.

Tack till dig att du är medlem och hjälper till med miljöbevakning av sjön  Tisnaren!  
Medlemsavgiften för året är samma som förra årets och betalas via plusgiro 
nr  47 76 46 - 4.  Enskild/familj 100 kr,  Förening 200 kr och Företag 300 kr
Skriv gärna din adress/sommaradress i Tisnarbygden och helst din e-postadress.


Avbildningen överst är från Länsstyrelsernas Vatteninformationssystem VISS.
En interaktiv karta med bl a ekologisk och kemisk status i sjöar och vattendrag finns här:
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE653595-151584    eller 


http://www.viss.lansstyrelsen.se/SimpleMapPage.aspx

Välkommen hälsar Styrelsen FRT.

Gun-Britt Andersson ordf.      Anne Sisask  sekr.    Per Wikström  kassör   
Mari Andersson    Karin Lundström      Niklas Palmcrantz      Bo Arvidsson

Besök hos företaget Weber i Lyttersta, Vingåker

Den 23 oktober 2015 besökte en delegation från Föreningen Rädda Tisnaren
företaget Weber. Fabriken är belägen 500 meter från sjön Tisnarens strand. 
Företaget producerar torrspackel. Grundråvaran är sand som tas från området
och vatten som används för rening av sanden går slutligen utan temperatur-
förhöjning ut i Tisnaren.

Weber är en del av koncernen Saint-Gobain som finns i 44 länder och är ett 
av de företag runt sjön Tisnaren som vi har en dialog med vart annat år.

Vi träffar regelbundet Weber för att stämma av företagets hantering av eventuella 
miljöpåverkande materiel och processer. Detta för att se om de har någon 
påverkan på sjön Tisnaren. 

Sedan förra besöket har företaget gjort flera förbättringar i syfte att följa den 
miljövision som koncernen Saint-Gobain satt upp.

Man har belagt marken runt fabriken med asfalt, och alla brunnar på marken 
har fått en gulmarkering - en sk Tätting. Detta för att snabbare kunna lokalisera
brunnarna vid ett eventuellt tillbud. 
Olja för drift av torkar har ersatts med gasol, och en plan finns även på att byta 
ut företagets dieseltruckar mot gasoltruckar. Antalet rökdetektorer har ökats 
inom området.

Företaget är miljöcertifierat enl ISO 9001, ISO 14001 och AFS 2001:1.

Saint-Gobain,s miljövision kan sammanfattas i tre punkter:
 • Hindra uppkomst av avfall och bidra till återvinning av materiel
 • Stödja certifieringssystem för miljöanpassat byggande
 • Aktivt arbeta för att förbättra processer och deras miljöpåverkan  

Ovanstående vision är något som FRT känner sig stödja och vårt möte hölls 
också i en mycket positiv anda. 

Årsmöte 10 maj 2015

Årsmöte Rädda Tisnaren i Skedevi Församlingshus söndag 10 maj 12.00 

Estradsamtal efter kort presentation och möjlighet att diskutera och ställa frågor.
Mats Wallin, vattenvårdsdirektör vid Vattenmyndigheten Norra Östersjön. 
Niklas Palmcrantz, lärare på Järna Naturbruksgymnasium och styrelsemedlem i FRT
Ämnen: Nya förslaget Förvaltningsplanen för Norra Östersjöns vattendistrikt  2015 - 2021
”LIFE IP North Baltic”, ansökningen som lämnades in 2015-04-17 av Vattenmyndigheten.
Övergödningen; föreslagen strukturkalkning på konventionell jordbruksmark, ej eko-dito.
Konnektivitet. Vandringsmöjlighet för fisk som numera hindras av dammar och kraftverk.
Kvicksilverfrågan. Hur kan halterna i fisken sänkas? Varför tas inte detta upp i LIFE?
Vårt delavrinningsområde består till 78% av skogsmark. Problem från skogsavverkningar?
Avloppsanläggningar. Enskilda och kommunala. Vilka förorsakar störst nedsmutsning? 

Kaffe och te. Bulle och kaka. Föreningen bjuder.
  
Medlemsavgiften för året är 100 kr/hushåll  200 kr förening och 300 kr företag
Plusgiro nr  47 76 46 - 4                                 Värva gärna nya medlemmar! 
Vi skickar fortfarande i kuvert till medlemmar som saknar e-post. 
Tack för att du är medlem och hjälper till med miljöbevakning av sjön Tisnaren.

På bloggen/hemsidan www.raddatisnaren.se kan du läsa mer.                         

                                       Dagordning för årsmötet 
1. Val av ordförande för mötet                             10. Verksamhetsplan                                          
2.Val av sekreterare för mötet                              11. Fastställande av medlemsavgift
3. Val av två justerare och rösträknare                 12. Val av föreningens styrelse
4. Godkännande av kallelsen                               13. Val av firmatecknare 
5. Verksamhetsberättelsen                                   14. Val av två revisorer
6. Kassörens rapport                                           15. Val av revisorssuppleant
7. Revisorernas berättelse                                   16. Val av valberedning
8. Resultat- och balansräkning                            17. Övriga frågor
9. Ansvarsfrihet för styrelsen                                                                            
                                                                         
Gun-Britt Andersson ordförande      Anne Sisask sekreterare     Per Wikström kassör           
Karin Lundström         Mari Andersson          Niklas Palmcrantz         Bo Arvidsson  


LIFE IP North Baltic
Vattenmyndigheten i Norra Östersjön har tillsammans med Mälarens vattenvårdsförbund tagit initiativ för att söka pengar från EU genom deras program för miljöförbättrade åtgärder- LIFE.
Aktuellt
Den 17 april lämnades ansökan in till Bryssel. Vi ansöker om cirka 100 miljoner kr, som ska fördelas till de organisationer som är med. Går ansökan igenom kommer Havs- och vattenmyndigheten att bidra med cirka 45 miljoner kronor. Den totala budgeten för projektet ligger på cirka 220 miljoner kronor.
Besked väntas i september om vi får pengarna. Om ansökan beviljas startar projektet 1 januari 2016 och pågår fram till sommaren 2023.
Bakgrund
I Norra Östersjöns vattendistrikt pågår redan flera vattenprojekt. Samtliga vattenprojekt syftar till att uppnå de mål som finns i årgärdsprogrammen för vatten. Kommuner, länsstyrelser och föreningar lägger redan ner stort arbete på att vi ska få rent och bra vatten i distriktet, men ändå når vi inte ända fram.
EU har kartlagt ett behov av att samordna miljöaktiviteter i större distrikt och har därför tagit fram det nya LIFE IP-programmet. I kortet betyder det att pågående projekt och aktiviteter med olika offentliga medel som stöd integreras till ett större projekt, ett LIFE IP, för att på ett målinriktat och samordnat sätt ge bättre förutsättningar att nå önskade miljömål.
Hösten 2014 skrevs en så kallad Concept Note, där det i stora drag skissades upp ett tänkbart LIFE IP projekt. EU tyckte om förslaget och vi blev det enda projektet i Sverige som blev inbjudna att lämna in en fullskalig ansökan. Arbetet har skett inom ramen för Mälaren en sjö för miljoners (MER) finansiering. 

Länk till sidan:  http://www.vattenmyndigheterna.se/Sv/norra-ostersjon/projekt/life-ip-north-baltic/Pages/default.aspx