FÖRENING FÖR ATT RÄDDA TISNARENS VATTEN OCH MILJÖ

FÖRENINGEN FÖR ATT RÄDDA TISNARENS VATTEN OCH MILJÖ - www.raddatisnaren.se

Vattendragsvandring i Hävla- och Forsaåarna


Vattendragsvandringen var en av aktiviteterna under Vattenveckan i Sörmland som Katrineholms och Vingåkers kommuner arrangerade i början på juni.


Och det har runnit mycket vatten under broarna i dessa åar sedan dess, men här kommer äntligen, efter problem med bildimporter, en redigerad rapport.

Bilderna är från Hävlaån.
                                                                                                               

                                                        Ca 30 personer, varav många medlemmar i FRT, deltog i Vattendragsvandringen den 4 juni. Stefan Lundberg, biologkonsult och verksam inom Vattenakademien ledde hela den fantastiska vandringen längs Hävla- och Forsa-åarna med vattenkikare och vadarstövlar. Den inleddes vid Hävla Kvarn där mjölnare Lars Ericsson visade sin välskötta kvarn från 1898, som drivs med enbart vattenkraft. Vingåkers och Katrineholms kommun bjöd på fika och sedan startade undersökningarna av Livet under vattenytan.Stefan har sedan länge följt livet under
vattenytan vid Tisnaren och dess tillflöden.

 


                                                                                               
Här är det undersökning på djupet i Hävlaån.
Ett praktiskt tips är att använda en vattenkikare för att
lättare kunna upptäcka musslor och andra djur på åns botten.


Tjockskalig målarmussla. Här får vi veta hur man artbestämmer den
och hur gammal den kan vara.
En målarmussla kan nå en ålder av ca 90 år,
alltså likvärdigt med en mansålder!
Karaktäristiskt är att denna mussla, som andra arter av målarmusslor,
har kraftiga låständer i skalpuckeln.

På bilden några av de musslor vi hittade i Hävlaån,
t.ex. spetsig målarmussla och allmän dammussla.
Musslor har en betydande roll som vattenrenare och brukar även kallas för ”ekosystemingenjörer” 
eftersom de bidrar till många ekologiska "gratistjänster” i de vatten där de har en riklig förekomst.  Det är därför viktigt med kunskap och fortlöpande forskning om musslorna och deras biologi. Även EU satsar pengar på att förbättra kunskap om och livsbetingelserna för musslor, se t.ex. det EU-finansierade naturvårdsprojektet, ”Målarmusslans återkomst” www.uc4life.se 

I Hävlaån har tidigare den äkta målarmusslan påträffats, en rödlistad och sällsynt art i svenska vattendrag. Vid vår undersökning av djurlivet i ån påträffade vi de mer vanligt förekommande spetsig målarmussla och allmän dammussla, samt dessutom en trolig äkta målarmussla. De foton som togs av denna mussla, innan den sedan återutsattes i ån, får utvisa om artbestämningen var riktig.

I Forsaån hittade vi den i Sverige och övriga Europa mycket sällsynta och starkt hotade tjockskaliga målarmusslan, tillsammans med ett exemplar av flat dammussla, också denna rödlistad i Europa. Dessutom förekommer rikligt med allmän dammussla i ån. 

Förutom dessa stora sötvattensmusslor såg vi olika småkryp, t.ex. larver av olika nattsländor, s.k. "husmaskar", trollsländelarver, snäckor och iglar. Vid åstranden flög också den vackra blå jungfrusländan. 


Totalt för de två åarna påträffade vi hela fem av de totalt sju stora musselarter som finns i Sverige, ett mycket lyckat resultat som också ger en indikation på de höga naturvärden och den stora artrikedom som både Hävlaån och Forsaån hyser.

Stefan svarar gärna på frågor om musslor och smådjur i svenska sjöar och vattendrag. Mejla dina frågor till honom på stefan.lundberg@vattenakademien.org


Inga kommentarer: