FÖRENING FÖR ATT RÄDDA TISNARENS VATTEN OCH MILJÖ

FÖRENINGEN FÖR ATT RÄDDA TISNARENS VATTEN OCH MILJÖ - www.raddatisnaren.se

Stadgar för Rädda Tisnaren

§1.

Föreningen Rädda Tisnarens målsättning är att skydda och bevara Tisnaren och dess omgivningar till nuvarande och kommande generationers nytta och glädje.

§2.

Föreningen ska vara partipolitiskt obunden och fristående från andra intresseorganisationer.

§3.

Medlem i föreningen kan den bli som stöder målsättningen i §1. Medlemsavgiftens storlek fastställs av årsmötet. För föreningar finns möjlighet till stöd- och informationsanslutning.

Förutom information får dessa närvaro- och yttranderätt på föreningens möten.

§4.

På årsmötet, som genomförs under sista lördagen i maj *, behandlas verksamhetsberättelse och revisionsberättelse samt verksamhetsplan. På årsmötet väljs ordförande, sekreterare, kassör och minst två övriga ledamöter till styrelsen, valberedning på tre ledamöter samt två revisorer och en revisorssuppleant.

Kallelse till årsmöte skall ske skriftligen minst 2 veckor före mötet.

§5.

Styrelsen utser inom sig två firmatecknare som var för sig äger teckna Föreningen Rädda Tisnarens konton.

§6.

Styrelsen leder arbetet mellan årsmötena. Viktiga och principiella frågor som inte finns med i verksamhetsplanen behandlas av medlemsmöten. Kallelse till medlemsmöten skall ske minst 1 vecka innan mötet, om inte situationen kräver annat.

§7.

Utöver det av stadgarna reglerade gäller svensk föreningspraxis.

§8.

Stadgeändring beslutas av årsmöte med enkel majoritet. Förslag till stadgeändring skall vara insänt till styrelsen senast 2 månader före årsmötet.

Förslaget och ett yttrande från styrelsen skall distribueras tillsammans med kallelsen minst 2 veckor före årsmötet.

Stadgeändringar:

Vid årsmötet den 29 maj 1999 (§13) beslutades att årsmöten framöver skall hållas under 1:a kvartalet.

Vid årsmötet den 15 juni 2008 beslutades att årsmöten framöver skall hållas under 2:a kvartalet.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Finns det inga...? (Skämt, förstår att de ska läggas in på denna jättefina blogg!)

Birger Schlaug sa...

Nu finns de där...:-).