FÖRENING FÖR ATT RÄDDA TISNARENS VATTEN OCH MILJÖ

FÖRENINGEN FÖR ATT RÄDDA TISNARENS VATTEN OCH MILJÖ - www.raddatisnaren.se

Provtagningar av syre etc i Tisnaren

Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund provtog 2003 och 2010 olika djuphålor i Tisnaren.

Provtagningen visade att syrenivåerna var mycket låga vid botten. Tillsammans med
Föreningen Rädda Tisnaren, Kalefjärdens Fiskevårdsområdesförening och Tisnarens Västra Fiskevårdsförening diskuterades om man
under 2011 kunde fördjupa provtagningen och mäta dels syrenivån, men även andra
parametrar i sjön för att försöka få en klarhet i varför syrenivåerna sjunker så pass mycket i
bottenvattnet i sjön.

I diagrammen nedan redovisas resultaten från syreprovtagningarna 2003 respektive 2010.Naturvårdsverket bedömer sjöar efter följande tillstånd (syre mg/l):
> 7 Syrerikt
5 - 7 Måttligt syrerikt
3 - 5 Svagt syretillstånd
1 - 3 Syrefattigt tillstånd
< 1 Syrefritt/nästan syrefritt

Så minskar syrenivån
På grund av vattnets speciella egenskap att vara som tyngst vid 4 gr Celsius skiktar sig vattenmassan under sommaren och vintern. När isen smälter på våren och temperaturen stiger i ytvattnet från strax över 0 gr direkt under isen till 4 gr får man en cirkulation av hela sjöns vattenmassa. När temperaturen når ca 8 gr börjar sjön skikta sig, det kalla vattnet finns kvar på djupen (ca 10 m och djupare) och vattenmassan ovanför värms upp mer och mer. Mellan den varma vattenmassan och den kalla sker inget utbyte av syre. Däremot faller döda alger, humusämnen och annat nedbrytbart ner mot botten. På bottensedimenten påbörjas en nedbrytning dött material av bakterier. Bakterierna förbrukar syret som finns i vattenmassan och syrenivån minskar mer och mer.

Provtagningsprogram
Provplatsen i Tisnaren är djupet utanför Klintskålsberget som har det största djupet i sjön. Provtagning sker 1 gång per månad med start i mars, innan isen går upp. Därefter sker provtagning 1 gång per månad för att följa utvecklingen från mars till oktober. Ev förlängs provtagningsserien för att pågå även under vintern.

Ämnen (parametrar) som provtas första provomgången i mars: Syre, Färg, Konduktivitet (vattnets ledningsförmåga), pH, Alkalinitet (sjöns buffringsförmåga mot syror), TOC (totala innehållet av organiskt kol), Ammoniumkväve, Nitrat- och nitrit-kväve, Totalkväve, Fosfatfosfor, Totalfosfor, Klorid, Kalcium, Kalium, Mangan, Magnesium, Natrium och Suspenderade ämnen (lösa partiklar i vattnet).

Efter första provomgången väljs de parametrar ut som varierar mellan yta och botten, dessa
tas sedan under resten av månaderna. Provtagning av parametrar sker på 3 djup: 1m, under språngskiktet och vid botten (ca 21 m). Syreprovtagningen sker dock vid varje meter från botten upp till språngskiktet, därefter tas syreprover glesare upp till ytan.

Utvärdering
När provserien är klar kommer förbundet att utvärdera resultaten. Experthjälp tas in vid behov för att utvärdera resultatet.
Jerry Persson
Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund

Inga kommentarer: