FÖRENING FÖR ATT RÄDDA TISNARENS VATTEN OCH MILJÖ

FÖRENINGEN FÖR ATT RÄDDA TISNARENS VATTEN OCH MILJÖ - www.raddatisnaren.se

Protokoll från årsmötet i föreningen Rädda Tisnaren den 15 maj 2010 i Skedevi församlingshus

1. Val av ordförande för mötet

Birger Schlaug.

2. Val av sekreterare för mötet

Karin Lundström.

3. Val av två justerare och rösträknare

Lena Melin och Björn Lundström.

4. Godkännande av kallelsen

Kallelsen till årsmötet godkändes

5. Verksamhetsberättelsen

Verksamhetsberättelsen för 2009 lästes upp och lades till handlingarna.

6. Kassörens rapport

Per Wikström meddelade att föreningens medlemsantal stiger och nu uppgår till cirka 300 betalande. (glädjande!)

7. Revisorernas berättelse

Birger Schlaug läste upp revisionsberättelsen från revisorerna, Clas Pettersson och Åke Pettersson, vilken godkändes och lades till handlingarna.

8. Resultat- och balansräkning

Per Wikström kommenterade Resultat- och Balansräkningen och förklarade att de stora utgifterna under 2008 berodde på kostnader i samband med gruvmötet i november samma år.

9. Ansvarsfrihet för styrelsen

Styrelsen beviljades, enligt revisorernas tillstyrkan, ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

10. Verksamhetsplan

Birger Schlaug föredrog verksamhetsplanen för 2010 med prioritering av

-EU:s vattendirektiv avseende Tisnarens vattenstatus

-Bevakning av frågan om gruvdrift

-Kontakter med företag i område

-Arbeta med att öka intresset för miljön runt Tisnaren och öka medlemsantalet.

11. Fastställande av medlemsavgift

Medlemsavgiften beslutades till 100 kr för enskild/hushåll, 200 kr för ideell förening, 300 kr för företag.

12. Val av föreningens styrelse

Enligt valberedningens förslag omvaldes Mari Andersson, Gun-Britt Andersson (sekreterare), Karin Lundström, Carin Norén, Birger Schlaug och Per Wikström (kassör).

13. Val av firma tecknare

Mari Andersson och Per Wikström valdes att var för sig vara firmatecknare.

14. Val av två revisorer

Enligt valberedningens förslag omvaldes Clas Pettersson och Åke Pettersson till revisorer.

15. Val av revisorssuppleant

Enligt valberedningens förslag omvaldes Lena Drenth Eriksson till revisorssuppleant.

16. Val av valberedning

Enligt valberedningens förslag omvaldes Tommy Lennberg och Niklas Palmcrantz med Tommy Lennberg som sammankallande.

17. Övriga frågor

Mari Andersson redogjorde för arbetet med EU:s vattendirektiv. Begäran om status som dricksvattentäkt har framförts till länsstyrelsen. Praktiska åtgärder som ska vidtagas ska initieras av kommunerna, som i sin tur får direktiv från länsstyrelserna, naturvårdsverket m.fl


Diskussion om hur medlemmar utan dator får information om vad som sker.


Diskussion om var man finner information om vattenståndet i Tisnaren.


Fråga om huruvida Tisnarens klassning som dricksvattentäkt kan motverka gruvdrift.


Vattenskoterförbud torde gälla. Båtmotorer bör vara av fyrtaktstyp eller elmotorer. Tvåtaktsmotorer bör undvikas av miljöskäl.


Förslag att ha ett vintermöte för att träffas och uppdatera läget.


  • Ett stort tack till Haldo för en mycket intressant och trevlig genomgång av båttrafikens historia på Tisnaren.
  • Ett stort tack även till Fred Lane för sångerna och löfte om att återkomma även nästa år.


Vid protokollet: Karin Lundström/Karin Lundström

Justeras: Lena Melin/Lena Melin Björn Lundström/Björn Lundström

Verksamhetsberättelse 2008 och Verksamhetsplan 2009


Föreningen har under året främst ägnat sig åt att bevaka, informera och debattera frågan om gruvdrift vid Tisnaren. Detta har skett bland annat genom kontinuerliga kontakter med bland annat Bergstaten och representanter för det aktuella gruvbolaget. Vi har arbetat med flygblad, affischer, brevutskick, debattartiklar till de lokala tidningarna, pressmeddelanden samt genom medverkan i olika medier för att uppmärksamma hotet mot Tisnaren.


I november arrangerade föreningen ett kunskapsinriktat stormöte i Vingåker med deltagande från Bergstaten, två länsstyrelser, tre kommuner, gruvbolag, Sveriges Geologiska Undersökning samt en rad intresseorganisationer. Över 200 personer närvarade i publiken och lokala och regionala medier fanns på plats. Föreningen har byggt upp ett gediget kontaktnät för att utöka kompetensen i frågor rörande Minerallagen etc.


Föreningen har vidare upprätthållit kontakterna med Nammo samt utgjort remissinstans till Länsstyrelsen för frågor rörande detta företags verksamhet. Styrelsen har, i enlighet med stadgarna inrättat en rad arbetsgrupper: bland annat gruvgrupp, fiskegrupp, vattenvårdsgrupp samt grupp för Toltorpsbron.


Genom bloggen www.raddatisnaren.se har vi informerat om vår verksamhet. Efter årsmötet den 15 juni har styrelsen haft tre protokollförda möten, samt ett antal praktiska arbetsmöten. Några ersättningar till styrelsens ledamöter har inte betalats ut.


Styrelsen har valt att inte utse någon ordförande för föreningen. Mari Gustavsson har verkat som sammankallande, Per Wikström som kassör och Ann Sisask som sekreterare. Ordförande för respektive styrelsemöte har valts på sittande möte, styrelsen anser att detta förfaringssätt har fungerat effektivt och demokratiskt. Förutom nämnda ledamöter har Torsten Eriksson, Karin Lundström och Birger Schlaug ingått i styrelsen med olika ansvarsområden.


Verksamhetsplan 2009


Frågan om gruvdrift är på intet sätt avskriven, det finns därför skäl att upprätthålla och stärka bevakningen och kontaktskapandet.

EU:s vattenvårdsdirektiv kommer att under året behandlas och kräver att vi ökar såväl kompetens som kontakter med berörda instanser – arbetsgrupp för denna fråga prioriteras.


Bevakning av, och kontinuerliga kontakter med, företag som påverkar Tisnaren bör utvecklas till att gälla även Hävla Bruk.


Webbplatsen www.raddatisanren.se – prioriteras som informationskanal till medlemmar och andra intresserade. E-post till medlemmar bör uppfattas som regel, vanlig brevhantering bör undvikas i möjligaste mån.


Arbetet med att ytterligare öka antalet medlemmar, såväl passiva som aktiva, bör fortsätta. Nuvarande och tillkommande arbetsgrupper bör i större omfattning bestå av andra än styrelsens ledamöter.

Arbetsordning och uppgifter för styrelsen

Föreningen Rädda Tisnaren
Arbetsordning och uppgifter för styrelsen,

beslutad vid styrelsesammanträde 21 aug 2008


Kallelse

En preliminär plan för mötesdagar upprättas halvårsvis

Kallelse, med dagordning och större/viktigare beslutsunderlag, bör via e-post sändas till styrelsemedlem senast 1 vecka före sammanträde. Sekreteraren utformar kallelsen.

Beslut

Styrelsen är beslutskompetent om minst fyra ledamöter är närvarande, eller hörs via telefon.

4. Koncensus bör uppnås, men om detta inte uppnås tas beslut med enkel majoritet

5. Vid lika röstetal har föreningens ordförande/sammankallande utslagsröst.

6. I beslut skall framgå vem som är ansvarig för genomförandet samt, i förekommande fall, deadline för när det beslutade skall vara genomfört.

7. Uppföljning av beslutspunkter skall ske kontinuerligt, via dagordningen.

Reservation

8. Reservation anmäls på sittande möte – skriftlig reservation inlämnas till sekreteraren senast en vecka efter sammanträdet.

Sammanträdet

9. Sammanträdet leds av den på mötet beslutade mötesordföranden.

10. Minnesanteckningar/protokoll justeras av mötets ordförande samt godkännes av styrelsen vid nästkommande styrelsesammanträde

11. Dagordningen skall innehålla

  • Val av mötesordförande
  • godkännande av föregående protokoll
  • uppföljning av tidigare beslutspunkter
  • rapport från ekonomiansvarig
  • rapport från styrelseansvarig för av styrelsen utsedda arbetsgrupper
  • beslutspunkter
  • diskussionspunkter
  • övriga frågor

Styrelsens uppgifter

Styrelsens uppgift är:

att leda föreningens arbete,

att tillsätta arbetsgrupper

att förvalta och ansvara för föreningens arkiv och ekonomiska tillgångar,

att föra ut föreningens arbete med att värna Tisnaren,

att sammankalla årsmöte,

att ansvara för att bokslut, verksamhetsberättelse och verksamhetsplan upprättas samt att revision genomförs,

att verkställa årsmötesbeslut,

att verka för att medlemmar känner gemenskap med föreningen och ges möjlighet att påverka,

att utveckla samarbete med andra organisationer, kommuner, länsstyrelser, näringsliv och andra organisationer för att på bästa sätt uppnå föreningens syfte: värna Tisnarens miljö och vatten.