FÖRENING FÖR ATT RÄDDA TISNARENS VATTEN OCH MILJÖ

FÖRENINGEN FÖR ATT RÄDDA TISNARENS VATTEN OCH MILJÖ - www.raddatisnaren.se

Verksamhetsberättelse 2008 och Verksamhetsplan 2009


Föreningen har under året främst ägnat sig åt att bevaka, informera och debattera frågan om gruvdrift vid Tisnaren. Detta har skett bland annat genom kontinuerliga kontakter med bland annat Bergstaten och representanter för det aktuella gruvbolaget. Vi har arbetat med flygblad, affischer, brevutskick, debattartiklar till de lokala tidningarna, pressmeddelanden samt genom medverkan i olika medier för att uppmärksamma hotet mot Tisnaren.


I november arrangerade föreningen ett kunskapsinriktat stormöte i Vingåker med deltagande från Bergstaten, två länsstyrelser, tre kommuner, gruvbolag, Sveriges Geologiska Undersökning samt en rad intresseorganisationer. Över 200 personer närvarade i publiken och lokala och regionala medier fanns på plats. Föreningen har byggt upp ett gediget kontaktnät för att utöka kompetensen i frågor rörande Minerallagen etc.


Föreningen har vidare upprätthållit kontakterna med Nammo samt utgjort remissinstans till Länsstyrelsen för frågor rörande detta företags verksamhet. Styrelsen har, i enlighet med stadgarna inrättat en rad arbetsgrupper: bland annat gruvgrupp, fiskegrupp, vattenvårdsgrupp samt grupp för Toltorpsbron.


Genom bloggen www.raddatisnaren.se har vi informerat om vår verksamhet. Efter årsmötet den 15 juni har styrelsen haft tre protokollförda möten, samt ett antal praktiska arbetsmöten. Några ersättningar till styrelsens ledamöter har inte betalats ut.


Styrelsen har valt att inte utse någon ordförande för föreningen. Mari Gustavsson har verkat som sammankallande, Per Wikström som kassör och Ann Sisask som sekreterare. Ordförande för respektive styrelsemöte har valts på sittande möte, styrelsen anser att detta förfaringssätt har fungerat effektivt och demokratiskt. Förutom nämnda ledamöter har Torsten Eriksson, Karin Lundström och Birger Schlaug ingått i styrelsen med olika ansvarsområden.


Verksamhetsplan 2009


Frågan om gruvdrift är på intet sätt avskriven, det finns därför skäl att upprätthålla och stärka bevakningen och kontaktskapandet.

EU:s vattenvårdsdirektiv kommer att under året behandlas och kräver att vi ökar såväl kompetens som kontakter med berörda instanser – arbetsgrupp för denna fråga prioriteras.


Bevakning av, och kontinuerliga kontakter med, företag som påverkar Tisnaren bör utvecklas till att gälla även Hävla Bruk.


Webbplatsen www.raddatisanren.se – prioriteras som informationskanal till medlemmar och andra intresserade. E-post till medlemmar bör uppfattas som regel, vanlig brevhantering bör undvikas i möjligaste mån.


Arbetet med att ytterligare öka antalet medlemmar, såväl passiva som aktiva, bör fortsätta. Nuvarande och tillkommande arbetsgrupper bör i större omfattning bestå av andra än styrelsens ledamöter.

Inga kommentarer: