FÖRENING FÖR ATT RÄDDA TISNARENS VATTEN OCH MILJÖ

FÖRENINGEN FÖR ATT RÄDDA TISNARENS VATTEN OCH MILJÖ - www.raddatisnaren.se

Arbetsordning och uppgifter för styrelsen

Föreningen Rädda Tisnaren
Arbetsordning och uppgifter för styrelsen,

beslutad vid styrelsesammanträde 21 aug 2008


Kallelse

En preliminär plan för mötesdagar upprättas halvårsvis

Kallelse, med dagordning och större/viktigare beslutsunderlag, bör via e-post sändas till styrelsemedlem senast 1 vecka före sammanträde. Sekreteraren utformar kallelsen.

Beslut

Styrelsen är beslutskompetent om minst fyra ledamöter är närvarande, eller hörs via telefon.

4. Koncensus bör uppnås, men om detta inte uppnås tas beslut med enkel majoritet

5. Vid lika röstetal har föreningens ordförande/sammankallande utslagsröst.

6. I beslut skall framgå vem som är ansvarig för genomförandet samt, i förekommande fall, deadline för när det beslutade skall vara genomfört.

7. Uppföljning av beslutspunkter skall ske kontinuerligt, via dagordningen.

Reservation

8. Reservation anmäls på sittande möte – skriftlig reservation inlämnas till sekreteraren senast en vecka efter sammanträdet.

Sammanträdet

9. Sammanträdet leds av den på mötet beslutade mötesordföranden.

10. Minnesanteckningar/protokoll justeras av mötets ordförande samt godkännes av styrelsen vid nästkommande styrelsesammanträde

11. Dagordningen skall innehålla

  • Val av mötesordförande
  • godkännande av föregående protokoll
  • uppföljning av tidigare beslutspunkter
  • rapport från ekonomiansvarig
  • rapport från styrelseansvarig för av styrelsen utsedda arbetsgrupper
  • beslutspunkter
  • diskussionspunkter
  • övriga frågor

Styrelsens uppgifter

Styrelsens uppgift är:

att leda föreningens arbete,

att tillsätta arbetsgrupper

att förvalta och ansvara för föreningens arkiv och ekonomiska tillgångar,

att föra ut föreningens arbete med att värna Tisnaren,

att sammankalla årsmöte,

att ansvara för att bokslut, verksamhetsberättelse och verksamhetsplan upprättas samt att revision genomförs,

att verkställa årsmötesbeslut,

att verka för att medlemmar känner gemenskap med föreningen och ges möjlighet att påverka,

att utveckla samarbete med andra organisationer, kommuner, länsstyrelser, näringsliv och andra organisationer för att på bästa sätt uppnå föreningens syfte: värna Tisnarens miljö och vatten.

Inga kommentarer: