FÖRENING FÖR ATT RÄDDA TISNARENS VATTEN OCH MILJÖ

FÖRENINGEN FÖR ATT RÄDDA TISNARENS VATTEN OCH MILJÖ - www.raddatisnaren.se

Årsmöte 10 maj 2015

Årsmöte Rädda Tisnaren i Skedevi Församlingshus söndag 10 maj 12.00 

Estradsamtal efter kort presentation och möjlighet att diskutera och ställa frågor.
Mats Wallin, vattenvårdsdirektör vid Vattenmyndigheten Norra Östersjön. 
Niklas Palmcrantz, lärare på Järna Naturbruksgymnasium och styrelsemedlem i FRT
Ämnen: Nya förslaget Förvaltningsplanen för Norra Östersjöns vattendistrikt  2015 - 2021
”LIFE IP North Baltic”, ansökningen som lämnades in 2015-04-17 av Vattenmyndigheten.
Övergödningen; föreslagen strukturkalkning på konventionell jordbruksmark, ej eko-dito.
Konnektivitet. Vandringsmöjlighet för fisk som numera hindras av dammar och kraftverk.
Kvicksilverfrågan. Hur kan halterna i fisken sänkas? Varför tas inte detta upp i LIFE?
Vårt delavrinningsområde består till 78% av skogsmark. Problem från skogsavverkningar?
Avloppsanläggningar. Enskilda och kommunala. Vilka förorsakar störst nedsmutsning? 

Kaffe och te. Bulle och kaka. Föreningen bjuder.
  
Medlemsavgiften för året är 100 kr/hushåll  200 kr förening och 300 kr företag
Plusgiro nr  47 76 46 - 4                                 Värva gärna nya medlemmar! 
Vi skickar fortfarande i kuvert till medlemmar som saknar e-post. 
Tack för att du är medlem och hjälper till med miljöbevakning av sjön Tisnaren.

På bloggen/hemsidan www.raddatisnaren.se kan du läsa mer.                         

                                       Dagordning för årsmötet 
1. Val av ordförande för mötet                             10. Verksamhetsplan                                          
2.Val av sekreterare för mötet                              11. Fastställande av medlemsavgift
3. Val av två justerare och rösträknare                 12. Val av föreningens styrelse
4. Godkännande av kallelsen                               13. Val av firmatecknare 
5. Verksamhetsberättelsen                                   14. Val av två revisorer
6. Kassörens rapport                                           15. Val av revisorssuppleant
7. Revisorernas berättelse                                   16. Val av valberedning
8. Resultat- och balansräkning                            17. Övriga frågor
9. Ansvarsfrihet för styrelsen                                                                            
                                                                         
Gun-Britt Andersson ordförande      Anne Sisask sekreterare     Per Wikström kassör           
Karin Lundström         Mari Andersson          Niklas Palmcrantz         Bo Arvidsson  


LIFE IP North Baltic
Vattenmyndigheten i Norra Östersjön har tillsammans med Mälarens vattenvårdsförbund tagit initiativ för att söka pengar från EU genom deras program för miljöförbättrade åtgärder- LIFE.
Aktuellt
Den 17 april lämnades ansökan in till Bryssel. Vi ansöker om cirka 100 miljoner kr, som ska fördelas till de organisationer som är med. Går ansökan igenom kommer Havs- och vattenmyndigheten att bidra med cirka 45 miljoner kronor. Den totala budgeten för projektet ligger på cirka 220 miljoner kronor.
Besked väntas i september om vi får pengarna. Om ansökan beviljas startar projektet 1 januari 2016 och pågår fram till sommaren 2023.
Bakgrund
I Norra Östersjöns vattendistrikt pågår redan flera vattenprojekt. Samtliga vattenprojekt syftar till att uppnå de mål som finns i årgärdsprogrammen för vatten. Kommuner, länsstyrelser och föreningar lägger redan ner stort arbete på att vi ska få rent och bra vatten i distriktet, men ändå når vi inte ända fram.
EU har kartlagt ett behov av att samordna miljöaktiviteter i större distrikt och har därför tagit fram det nya LIFE IP-programmet. I kortet betyder det att pågående projekt och aktiviteter med olika offentliga medel som stöd integreras till ett större projekt, ett LIFE IP, för att på ett målinriktat och samordnat sätt ge bättre förutsättningar att nå önskade miljömål.
Hösten 2014 skrevs en så kallad Concept Note, där det i stora drag skissades upp ett tänkbart LIFE IP projekt. EU tyckte om förslaget och vi blev det enda projektet i Sverige som blev inbjudna att lämna in en fullskalig ansökan. Arbetet har skett inom ramen för Mälaren en sjö för miljoners (MER) finansiering. 

Länk till sidan:  http://www.vattenmyndigheterna.se/Sv/norra-ostersjon/projekt/life-ip-north-baltic/Pages/default.aspx


Inga kommentarer: