FÖRENING FÖR ATT RÄDDA TISNARENS VATTEN OCH MILJÖ

FÖRENINGEN FÖR ATT RÄDDA TISNARENS VATTEN OCH MILJÖ - www.raddatisnaren.se
Högintressant föredrag och årsmöte i Föreningen Rädda Tisnaren


Välkommen till Brenäs Skolas matsal 18 maj kl 11.

Docent Anna-Kristina Brunberg, docent i limnologi vid Uppsala Universitet 
kommer till oss och inleder årsmötet.
"Skador på sjöar och vattendrag - orsaker, effekter och åtgärder för förbättring"

Limnologi är läran om sötvattensekologi.         
Möjligheter till frågestund.

Kaffe, te och kaka.
  
Medlemsavgiften för året är fortfarande samma som förra och betalas
på plusgiro nr  47 76 46 - 4      100 kr/hushåll     200 kr förening och   300 kr företag  
Vi skickar fortfarande i kuvert till medlemmar som saknar e-post. 
Tack för att du är medlem och hjälper till med miljöbevakning av sjön Tisnaren.
Värva gärna nya medlemmar!

På bloggen/hemsidan www.raddatisnaren.se kan du läsa mer. 

Per Wikström  kassör                        Karin Lundström                 Niklas Palmcrantz       
Gun-Britt Andersson                          Bo Arvidsson                          


                                       Dagordning för årsmötet 
1. Val av ordförande för mötet                              9. Ansvarsfrihet för styrelsen                                         
2.Val av sekreterare för mötet                              10. Verksamhetsplan      
3.Val av två justerare och rösträknare                 11. Fastställande av medlemsavgift                                                                
4. Godkännande av kallelsen                              12. Val av föreningens styrelse    
5. Verksamhetsberättelsen                                  13. Val av firma tecknare
6. Kassörens rapport                                           14. Val av två revisorer
7. Revisorernas berättelse                                   15. Val av revisorssuppleant
8. Resultat- och balansräkning                            16. Val av valberedning
                                                                              17. Övriga frågor

Inga kommentarer: