FÖRENING FÖR ATT RÄDDA TISNARENS VATTEN OCH MILJÖ

FÖRENINGEN FÖR ATT RÄDDA TISNARENS VATTEN OCH MILJÖ - www.raddatisnaren.se

NT 8 okt 2008 "Fel med gruvdrift vid Tisnaren"

Norrköping Tidningar

Fel med gruvdrift vid Tisnaren

Det vore oklokt att utsätta Tisnaren och dess närområde för gruvdrift eftersom sådan alltid medför risker för negativ miljöpåverkan, skriver företrädare för Föreningen Rädda Tisnaren.

Ett australiensiskt gruvbolag har fått de första tillstånden för att starta gruvbrytning vid sjön Tisnaren i norra Finspång.
Det är Drake Resources Ltd som har har mutat in ett stort område kring sjön i gränstrakterna mellan Vingåker och Finspångs kommuner. Bolaget har begärt undersökningstillstånd och har intresse av att bryta främst koppar och nickel. Boende i Byle, Skedevi, Ruda och andra orter berörs påtagligt. Flera hundra boende har förundrat öppnat brev där det framgår att deras tomter nu är inmutade. Många har upplevt hur helikopter svept över hustaken för att göra mätningar.
Tisnaren är inte bara en uppskattad bad- och fiskesjö för många i norra Finspång och Vingåker. Tisnaren har också stora naturvärden med bland annat en intressant fågel- och fiskefauna. Sjön har således stora skyddsvärden, därom är såväl vi i Föreningen Rädda Tisnaren som kommuner och länsstyrelse överens.
Det är Minerallagen som styr hur gruvbolag får agera i vårt land. Sverige hör till de länder som har den mest generösa lagstiftningen i världen.
Exploatering är intressant för många gruvbolag världen över, inte minst nu när priserna på mineraler har skjutit i höjden. Vinsterna hamnar i stort sett helt hos gruvbolaget - staten och kommunen får ingenting. Markägaren kan drabbas av tvångsinlösen. Gårdar som gått i arv i generationer kan plötsligt förvandlas till gruvområde.
I det nu aktuella fallet har företaget Drake Resources Ltd dessutom gjort provtagningar innan de ens fått tillstånd. Det är inte utan att det känns som om vi levde i Vilda Västern.
Gruvbrytning har skett tidigare i området. Länsstyrelsen i Östergötland gjorde för några år sedan en utvärdering av följderna och kunde konstatera att det fanns allvarliga problem. Jorden nedströms gruvområdet är starkt påverkad av metaller från gruvbrytningen. Såväl koppar som nickel förekommer i så höga halter att de klassats som allvarliga eller mycket allvarliga.
Från Föreningen Rädda Tisnaren vill vi påskynda vidare undersökningar av dessa förhållanden samtidigt som vi motsätter oss ny gruvdrift. Det vore oklokt att utsätta Tisnaren och dess närområde för gruvdrift eftersom sådan alltid medför risker för negativ miljöpåverkan.
Tisnaren är i dag en ren sjö. Så pass ren att många tar sitt drickvatten direkt från sjön och utan att tveka äter fisk ifrån sjön. Detta är fortfarande möjligt därför att boende kring sjön tidigare tagit strid när den hotats. För drygt tio år sedan kunde Föreningen Rädda Tisnaren, tillsammans med andra goda krafter, förhindra att en anläggning för sanering av miljöfarlig jord placerades vid Vingåkersverken. Något som alla i dag nog är glada åt!
Nu har vi för avsikt att samordna motståndet mot gruvbrytning. I akt och mening att rädda Tisnaren.
För styrelsen i Föreningen Rädda Tisnaren
Mari Andersson, Ruda
Birger Schlaug, Byle
Torsten Eriksson, Sunda

Inga kommentarer: