FÖRENING FÖR ATT RÄDDA TISNARENS VATTEN OCH MILJÖ

FÖRENINGEN FÖR ATT RÄDDA TISNARENS VATTEN OCH MILJÖ - www.raddatisnaren.se

KK 9 oktober 2008 "Miljön kring Tisnaren hoted"

Katrineholms Kuriren 9 oktober 2008

Miljön kring Tisnaren hotad
En fråga vi ofta får är: Kan det verkligen vara sant att ett austra­liensiskt jättebolag funderar starta gruvbrytning i ett område i Sverige som är så viktigt för vattenförsörjning, ekosystem och friluftsliv?

Jo, uppenbarligen. Drake Resources Ltd har mutat in ett stort område kring sjön Tisnaren i gränstrakterna mellan Vingåker och Finspångs kommuner. Bolaget har begärt undersökningstillstånd och har intresse av att bryta främst koppar och nickel. Boende i Marsjö, Byle, Skedevi, Ruda och andra orter berörs påtagligt.
Många har förundrat öppnat brev där det framgår att deras tomter nu är inmutade. Många har upplevt hur helikopter svept över hustaken för att göra mätningar.

Men gruvbrytning vid denna del av Tisnaren berör naturligtvis hela sjön, och hela det vatten­system som avslutas med Nyköpingsån.

Tisnaren är inte bara en uppskattad bad- och fiskesjö för många inom Vingåker, Katrineholm och Finspångs kommuner. Tisnaren har också stora natur­värden med bland annat en intressant fågel- och fiskefauna. Sjön har således stora skyddsvärden, därom är såväl Föreningen Rädda Tisnaren som kommuner och länsstyrelse överens.

Det är Minerallagen som styr hur gruvbolag får agera i vårt land. Sverige hör till de länder som har den mest generösa lagstiftningen i världen. Landet ligger öppet för vilket internationellt gruvbolag som helst att muta in områden, att få undersökningstillstånd och sedermera påbörja gruvbrytning. De flesta som i vårt land fått uppleva hur främmande människor med spadar och borrar plötsligt befinner sig på deras mark, eller rent av på deras tomt, blir naturligtvis upprörda. Och förundrade.

Exploatering är intressant för många gruvbolag världen över, inte minst nu när priserna på mineraler har skjutit i höjden. Vinsterna hamnar i stort sett helt hos gruvbolaget - staten och kommunen får ingenting. Markägaren kan drabbas av tvångsinlösen. Gårdar som gått i arv i generationer kan plötsligt förvandlas till gruvområde.

I det nu aktuella fallet har företaget Drake Resources Ltd dessutom gjort provtagningar innan de ens fått tillstånd. Det är inte utan att det känns som om vi levde i Vilda Västern.
Gruvbrytning har skett tidigare i området. Länsstyrelsen i Östergötland gjorde för några år sedan en utvärdering av följderna och kunde konstatera att det fanns allvarliga problem. Jorden nedströms gruvområdet är starkt påverkad av metaller från gruvbrytningen. Såväl koppar som nickel förekommer i så höga halter att de klassats som allvarliga eller mycket allvarliga.

Från Föreningen Rädda Tisnaren vill vi påskynda vidare undersökningar av dessa förhållanden samtidigt som vi motsätter oss ny gruvdrift. Det vore oklokt att utsätta Tisnaren och dess när­område för gruvdrift eftersom sådan alltid medför risker för negativ miljöpåverkan.

Tisnaren är i dag en ren sjö. Så pass ren att många tar sitt drickvatten direkt från sjön och utan att tveka äter fisk ifrån sjön. Detta är fortfarande möjligt därför att boende kring sjön tidigare tagit strid när den hotats. För drygt tio år sedan kunde Före­ningen Rädda Tisnaren, tillsammans med andra goda krafter, förhindra att en anläggning för sanering av miljöfarlig jord placerades vid Vingåkersverken. Något som alla i dag nog är glada åt!

Nu har Föreningen Rädda Tisnaren för avsikt att samordna motståndet mot gruvbrytning. I akt och mening att rädda Tisnaren.

MARI ANDERSSON, RUDA
TORSTEN ERIKSSON, SUNDA GÅRD
BIRGER SCHLAUG, BYLE
Författarna är styrelsemedlemmar i Föreningen Rädda Tisnaren

Inga kommentarer: