FÖRENING FÖR ATT RÄDDA TISNARENS VATTEN OCH MILJÖ

FÖRENINGEN FÖR ATT RÄDDA TISNARENS VATTEN OCH MILJÖ - www.raddatisnaren.se

Årsmötet i maj 2020 är framflyttat på grund av Coronaviruset!

Årsmötet utlyses senare i sommar och siktar på mitten/slutet av september.

Tills dess och ett formellt beslut om medlemsavgifter får du gärna bidra med ditt årliga stöd som är ditt kvitto på medlemsskap. 100 kr per hushåll eller 200 kr för förening.

Plusgiro 47 76 46 - 4 eller bankgiro 311-1275. Tack på förhand!

Kontakt för frågor och förslag, skriv till raddatisnaren@ymail.com

Här följer en kort sammanfattning av årets styrelsearbete:

Styrelsen har under verksamhetsåret 2019/20:
 • Haft ett möte i januari 2020 med Länsstyrelsen Södermanland i Nyköping . Då diskuterades bl a regional vattenförsörjningsplan, samarbete mellan FRT och LST, Tisnaren som vattentäkt, analyser och provtagning i Tisnaren.
 • Försökt få till ett liknande möte om samma frågor med Länsstyrelsen Östergötland, men p g a coronaviruskrisen kunde detta inte bli av som planerat under våren 2020. 
 • Gjort ett studiebesök hos Hävla Bruk i februari för att följa upp hanteringen av zinkläckage. 
 • Tagit fortlöpande mejlkontakt med Länsstyrelsen Östergötland betr zinkläckaget vid Hävla Bruk.
 • Undersökt tidigare påbörjad mellankommunal samverkan mellan de tre kommunerna runt sjön. 
 • Bevakat vatten- och avloppsframdragning i Lyttersta.
 • Bevakat undersökningstillstånd för gruvdrift inom området Ruda nr 3. 
 • Följt vattenskotertrafiken i sjön och bevakar Länsstyrelsens och Naturvårdsverkets förbud mot framförande utanför farleder på Österjökusten och Mälaren. 
 • Tagit kontakt med de två fiskevårdsområdesföreningarna runt Tisnaren samt Tisnarens Sportfiskeklubb och inbjudit dessa till diskussion och ev samarbete.
 • Genom medlemskap och stöd till Nyköpingsåarnas Vattenvårdsförbund och till Aktionsgruppen Rädda Vättern hållit oss informerade om miljöarbetet som pågår i vår del av landet.
 • Deltagit i digitala möten, som en kurs, med andra lokala vattengrupper om samråd hur sjöar, vattendrag, grundvatten och kustnära vatten ska förvaltas de kommande åren. Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vattendistrikt.

Inga kommentarer: