FÖRENING FÖR ATT RÄDDA TISNARENS VATTEN OCH MILJÖ

FÖRENINGEN FÖR ATT RÄDDA TISNARENS VATTEN OCH MILJÖ - www.raddatisnaren.se

Remissyttrande maa av EU:s ramdirektiv

Till

Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt

Länsstyrelsen i Västmanlands län

721 86 VästeråsFöreningen Rädda Tisnaren anser att underlaget gällande Norra Östersjöns vattendistrikt är otillfredsställande och bräckligt. För sjön Tisnarens del omfattar remissen snarast en summarisk bedömning, grundad på alltför få mätpunkter och, vilket oroar oss, kanske även med osäkra mätinstrument (!).


Den bild vi har av Tisnaren, och som bygger på våra medlemmars mångåriga erfarenheter, ger vid handen att det kan finnas skäl att vara mer noggrann och mer detaljerad vid bedömningen av sjöns tillstånd. Vi vill särskilt påpeka att stora skogsavverkningar kring sjön tycks påverka i negativ riktning.


Vi vill dessutom påpeka att sjön är en dricksvattentäkt, i den meningen att åtskilliga hushåll hämtar sitt vatten direkt från sjön. Vi ser inte att detta noterats i remissen. Samtliga vattenförekomster som används för uttag av dricksvatten och som ger mer än 10 m³ per dag eller betjänar mer än 50 personer ska identifieras, enligt ramdirektivet.


Vi är övertygade om att vattendirektivet har stor betydelse för såväl havsmiljön som sjöar och vattendrag. Ramdirektivet kan bli ett utmärkt instrument för att bland annat hålla nere övergödning och öka kväveeffektivitet, vilket är väsentligt för såväl Tisnaren som dess kringmiljö.


Den kostnad som kan komma att läggas ner de närmaste 20 åren för att upprätthålla och förbättra vattenkvalitén i vårt land kan komma att röra sig om storleksordningen 50 miljarder. Även om kostnaden kan uppfattas som marginell i relation till vattnets och kringmiljöns värde gäller det att de praktiska åtgärder som åläggs kommuner, markägare och andra blir optimala. Detta kräver korrekta och tillfredsställande underlag.


Utan detta befarar vi att risk finns för att kritik kan komma att vändas emot hela vattenprojektet – inte minst kan detta komma att ske i tid av ekonomisk turbulens och bristande offentliga resurser som skall räcka också till mycket annat.


Vi ser hellre att kvalitén på underlagen höjs, än att beslut skyndas fram för att kunna tas i år. Vi ser med viss oro på att påtvingat hastverk kan gå ut över seriositet.


Delvis kan nivån på beslutsunderlaget vara effekt av tidsbrist, som i sin tur härrör från att centrala beslut och igångsättande av arbetet skett mycket långsamt i Sverige. Det är naturligtvis också ett stort arbete att karlägga och bedöma 265 500 sjöar, vattendrag och kustområden, även om man givetvis kan utgör från en del generella bedömningar.


Vi vill även passa på att uttrycka oro för att det kan uppkomma problem med den intima kopplingen mellan länsstyrelserna och vattenmyndigheterna - trots detta förväntar vi oss att vattnet skall stå i fokus för arbetet även när det finns risk för kollision med andra intressen.


Tisnaren ligger geografiskt i tre kommuner och det finns därmed självfallet ett stort värde i att de tre aktuella kommunerna – Vingåker, Finspång och Katrineholm – samarbetar och arbetar fram gemensamma regelverk. Det gäller naturligtvis även sådant som miljöbättre båtmotorer och förbud mot vattenskotrar. Det får dock inte resultera i att det blir ”minsta gemensamma nämnare” som får råda.


Vi vill även göra vattenmyndigheten uppmärksammad på att undersökningstillstånd beviljats för eventuell gruvdrift i direkt anslutning till Tisnaren samt att det i närmiljön förekommer visst läckage från tidigare gruvverksamhet.


Vi har medvetet valt att yttra oss över de fyra samrådsdokumenten sedda som en helhet.


För Föreningen Rädda Tisnaren

25 augusti 2009

Mari Andersson Birger Schlaug


Inga kommentarer: